Нас барсны бүртгэл

2023-04-14


ЕКГ нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.  Үүнд: 

- Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, тодорхойлолт (монгол хэл дээрх орчуулгын хамт) 

- Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүхийн шийдвэр, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт 

- Нас барсан иргэний Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Бүртгэлийн маягт бөглөх

- Нас барсны гэрчилгээний хураамж