ЕКГ-ЫН 2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРД МӨРДӨГДӨХ
КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ
Д/д Үйлчилгээний төрөл Ам.доллар Үйлчилгээний хөлс $, ₮ Иен
Нэг. Визийн үйлчилгээ
1 Орох виз Нэг удаа 45 5 5,132.00
Хоёр удаа 60 5 6,843.00
2 Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа 20 5 2,281.00
Хоёр удаа 45 5 5,132.00
3 Олон удаагийн виз 6 сар 100 5 11,405.00
1 жил 200 5 22,810.00
Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ
1 Итгэмжлэл гэрчлэх 5   570.00
2 Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх /1 хуудас/ 5   570.00
3 Баримт бичгийн хуулбар үнэн зөвийг гэрчлэх /1 хуудас/ 5   570.00
4 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэх 5   570.00
5 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн холбогдолтой баримт бичиг болон бусад гэрээ хэлцэлийг гэрчлэхэд 10   1141.00
Гурав. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
1 Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10   1141.00
2 Гэрлэсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10   1141.00
3 Гэрлэлт дуусгавар болсоны бүртгэлд бүртгэх 10   1141.00
4 Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх 10   1141.00
5 Биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 5   570.00
6 Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10   1141.00
7 Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох 10 15,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 1,141.00
8 Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох 20 30,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 2,281.00
9 Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох 50 51,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 5,703.00
10 Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох 15 6,600 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 1,711.00
11 Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох хүсэлтийг хянан шийдвэрлүүлэхэд 60,000 төгрөг   2,402.00